Agenda Februari

Februari 2023

19-02-24

FMF I GroenLunch – Burgers in de voorhoede van maatschappelijke beweging

27-02-2024

Kommisje Doarp, Stêd en Omkriten

28-02-2024

Kommisje Boarger en Mienskip

Ynwenners oan it Wurd

29-02-24

Kommisje Bestjoer en Finânsjes

Ondernemersavond ‘Wereld van export’