Partijprogramma 2022 – 2026

GemeenteBelangen Totaal Lokaal (GBTL)

PARTIJPROGRAMMA 2022-2026
Uw stem doet er bij ons wat toe. Als grootste lokale partij zijn we onafhankelijk en hebben niets te maken met een hoofdkantoor op afstand. Alle beslissingen nemen we zelf. En als lid kunt u daar bij zijn. Zo krijgt uw stem gehoor in de gemeenteraad.

Onze visie is

Die toekomst vindt u terug in onderstaande zeven punten die wij graag met u willen realiseren in de komende vier jaren.

De wereld en onze maatschappij veranderen steeds. Daar zal onze gemeente ook steeds direct of indirect de gevolgen van ondervinden. Benoem alleen maar de ontwikkelingen van het Corona-virus en de Energietransitie. Het kan dan mogelijk zijn dat wij tijdens deze cyclus van vier jaar van standpunt moeten veranderen, bijstellen of juist met nieuwe moeten komen. Als dat nodig is dan zullen wij u daar zeker in meenemen!

1. Betaalbaar wonen voor jong en oud

Prettig wonen is meer dan een dak boven je hoofd. Betaalbaar en aanpasbaar voor elke levensfase. In een prettige leefomgeving met alle voorzieningen. Zowel in de steden als op het platteland.

Althans…dat was voorheen vanzelfsprekend en voor velen realiseerbaar.

Momenteel is er een behoorlijke krapte aan aanbod van woningen in onze gemeente. Bovendien zijn veel woningen te duur en voor veel inwoners van onze gemeente om die reden niet betaalbaar of te financieren.

De sociale en vrije huursector is de laatste jaren behoorlijk in omvang geslonken en ook de hoogte van de huren en de te lange wachttijden liegen er niet om.
Daarnaast worden er wél recreatiewoningen gerealiseerd!?
Bouwen of…juist niet bouwen? Ja! Maar dan wel slim! Hoe denken wij dát te gaan doen.

Voorbeelden van onze aanpak zijn:

 1. ER MOET GEBOUWD WORDEN…MÁÁR. Deze ‘maar’ kan bij u tot vraagtekens leiden. Immers, het tekort aan (betaalbare) woningen voor onder meer jongeren, starters en ouderen roept juist daadkracht op.

Creativiteit is vereist en er moet zeker buiten de kaders gedacht worden. Bouwen van woningen kan sowieso niet los gedacht worden van het ook bouwen van nieuwe wegen, winkels, scholen e.d.
Op korte termijn zijn zeker woningen nodig en wij zullen dat zeker aanmoedigen. Dat mag echter niet leiden tot een dusdanige dadendrang dat wij onze gemeente letterlijk dichtmetselen! Een te verwachten toekomstige krimp kan leegstand tot gevolg hebben!

Kortom…er moet slim en met tact gebouwd worden om ons landschap niet blijvend te misvormen. Steeds meer landbouwgrond opofferen aan woningbouw en infrastructuur zal op termijn destructief zijn. Zeker voor onze horizon en geluksgevoel.

Om die reden willen wij zoveel mogelijk bouwen binnen de bebouwde kom en, daar zullen wij niet aan ontkomen…indien nodig meerdere verdiepingen.

Ook dient de mogelijkheid onderzocht te worden om voor (on)bepaalde tijd) op het water te wonen en andere alternatieve woonvormen (b.v. Tiny Houses) en ideeën een kans te geven.

Op deze wijze behouden wij ons typerende en mooie landschap én komen wij tegemoet aan het huidige woningtekort.

 1. WONINGBOUW PRIMAIR VOOR ONZE INWONERS. We weten allemaal dat de druk op de woningbouw in de randstad nog een graadje erger is dan in onze gemeente. Om die reden zien wij dat veel vermogende inwoners een ‘vlucht’ uit de randstad nemen naar andere (goedkopere) provincies om een woning aan te schaffen. Dat geeft nog meer druk op de woningmarkt. Omdat deze nieuwe inwoners meestal kapitaalkrachtiger zijn missen veel bewoners van onze gemeente de kans op de aankoop van een goede en betaalbare woning. Vooral de starters en senioren.

Juridisch zijn er zeker mogelijkheden om onze eigen inwoners voorrang te gunnen om een eigen betaalbare woning te kopen. Wij gaan ons de komende periode sterk maken dat onze gemeente hier beleid voor gaat maken! Eigen inwoners eerst!

Wij gaan de mogelijkheden bestuderen of er in onze gemeente een zogenaamde zelfbewoningsplicht ingevoerd kan worden. Deze plicht omvat dat nieuwbouwwoningen alleen nog worden verkocht aan mensen die er zelf in gaan wonen. Niet door speculanten of beleggers die de woningen weer doorverkopen en daarmee bewust de prijzen opdrijven.

In Hindeloopen mogen de woningen bestemd voor permanente bewoning nog maximaal 30 dagen per jaar recreatief verhuurd worden. Wij zouden graag zien dat dit nieuwe beleid wordt uitgerold over de gehele gemeente.

 1. GEMEENTELIJKE WONINGBOUWCOOPERATIE? Als gemeente moeten we woningcoöperaties en projectontwikkelaars met zachte hand dwingen om het aanbod af te stemmen op de actuele vraag. Dan hebben wij het over betaalbare sociale huurwoningen. Daar zijn er in onze gemeente te weinig van en door het huidige beleid van onder andere Woningcorporatie Elkien zal dat ook zo blijven. Actie is dus nodig en wij sluiten de wenselijkheid voor het realiseren van een gemeentelijke woningbouwcorporatie in de toekomst dan bij voorbaat ook niet uit;

 

 1. Ouderen moeten meer keuze krijgen uit levensbestendige woningen. En voor jongeren zal er een garantieregeling moeten komen om startersleningen te vergemakkelijken. Bovendien dienen slecht geïsoleerde huurwoningen in verband met de energietransitie voorrang tot isolatie te krijgen om de stookkosten zo laag mogelijk én betaalbaar te houden voor haar bewoners.

 

 1. (TIJDELIJKE) OPVANG VLUCHTELINGEN. De opvang en zeker de uiteindelijke huisvesting van vluchtelingen in ons land is, mede door de woningkrapte, een lastig op te lossen vraagstuk. Mede gelet op het feit dat onze eigen inwoners en statushouders al grote moeite hebben om aan een (huur)woning te komen.

Onze gemeente heeft haar goede wil voor tijdelijke opvang al getoond door twee locaties beschikbaar te stellen. Om die reden dient volgens ons de opvang van vluchtelingen, voor onbepaalde tijd, eerst gezocht te worden bij andere Nederlandse gemeenten.

 1. TIJDELIJK BEVRIEZEN RECREATIEVE WONINGMARKT

Om diverse zwaarwegende redenen dient de bouw van recreatieve woningen in onze gemeente voor onbepaalde tijd te worden bevroren. Er komen er te veel van!

Dit zorgt voor een disbalans en pseudo leegstand voor een groot deel van het jaar wat de leefbaarheid in de kernen niet ten goede komt. Het dorp Heeg is daar een treffend voorbeeld van. Sociale huurwoningen en starterswoningen hebben nu voorrang.

Geen vergunningen meer verstrekken aan de bouw van recreatieve woningen dus!

 1. Onze gemeente regisseert, handhaaft en monitort de arbeids- en huisvestingsomstandigheden van arbeidsmigranten. We scheiden bed en brood: werkgevers zijn geen huisbazen. We stellen een vergunningsplicht in voor uitzendbureaus. De huisvesting van arbeidsmigranten valt onder het reguliere huurrecht.

2. Milieu & Energietransitie in balans

Wij hebben nog een mooi landschap maar met het plaatsen van windmolens, zonneparken en toekomstig te bouwen duizenden woningen (inclusief méér wegen en bijpassende voorzieningen) gaat dat sneller veranderen dan ons lief is!

Wij willen heel graag het huidige karakter van onze steden en dorpen behouden en zijn we zuinig op bomen, oevers en rietkragen. Wij hameren er al jaren op dat de limiet nu echt is bereikt en verdere aantasting onaanvaardbaar is!

De landelijke Energietransitie zal de komende jaren als een rode lijn door de gemeentelijke politiek lopen. Dat gaan wij de komende vier jaren zeker merken met zijn allen in de vorm van meer zonneweiden, grote windmolens en negatieve financiële gevolgen. Onze mening is dat het huidige gemeentelijke beleid op een verkeerd spoor zit. Dat kan zeker anders én beter.

Voorbeelden van onze aanpak zijn:

 1. ENERGIETRANSITIE (algemeen). Onze gemeente zet zich in voor een eerlijke en sociale energietransitie. Wij geloven niet in een dusdanige dwingende regelgeving dat dit de doorsnee burger veel geld zal gaan kosten. Beren vang je met honing. Niet met een stok!

De gemeente draagt zorg voor groene banen en lokale werkgelegenheid met een sociaal en inclusief project of aanbesteding. Woningisolatie en -verduurzaming moet betaalbaar zijn, ook voor huurders met een kleine portemonnee. We betrekken burgers en organisaties actief bij de plan- en uitvoeringsfase van de lokale energietransitie;

 1. ENERGIETRANSITIE (lokaal). Wij vinden dat ons huidig college haar beleid over dit onderwerp momenteel niet goed uitvoert en wel om de volgende redenen;

Ons college is van plan om vóór 2030 zes aangewezen nieuwbouwwijken gasvrij te maken. Deze wijken hebben echter, omdat ze al goed zijn geïsoleerd, een zeer lage Co2 uitstoot en daar gaan wij beslist niet mee scoren.

Wijken die aanzienlijk slechter zijn geïsoleerd en dus een hogere Co2 uitstoot hebben zijn pas tussen 2030 en 2050 aan de beurt. Dit is slecht voor het milieu en slecht voor de portemonnee van de minder draagkrachtige inwoners die daar nu wonen. In 2050 dienen al onze woningen (circa 50.000 woningen is de verwachting) gasvrij gemaakt te zijn. Wij als raad worden niet op de hoogte gebracht wat er inmiddels aan Co2 is bespaard, hoeveel woningen er nu gasvrij zijn en welke besparingen de Gemeentelijke energieprojecten zullen opleveren. Het is op dit moment niet te overzien hoe dit afloopt en ook niet of hier sprake is van een structurele en onnodige verspilling van gemeenschapsgelden.

Ook wil onze gemeente niet openbaar maken wat de toekomstige kosten voor onze bewoners zijn voor deze energietransitie. U snapt echter wel dat wij met minimale subsidieverlening voor onder andere tochtwerende middelen het echt niet redden;

Wat willen wij gaan doen?

Wij willen eerst alle woningen (bedrijven is een taak voor de landelijke overheid) goed en afdoende isoleren met een nader te bepalen kleur energielabel. Uiteraard is dat een must voor nieuw te bouwen woningen. De eigenaar en huurder profiteren meteen hiervan door minder stookkosten en wordt er meteen aanzienlijk minder én meetbaar Co2 uitgestoten!

In verband met de huidige ontwikkelsnelheid van warmtebronnen komt er onvermijdelijk in de naaste toekomst een bron die betaalbaar is en haar werk goed doet. In overleg met de bewoner kan de oude (afgeschreven) bron dan worden vervangen door de nieuwe ‘schone’ bron. Maar…gun dit tijd en leg dit niet dwingend op!

Indien de salderingsregeling gaat verdwijnen zijn bijvoorbeeld batterijen (maar ook je elektrische auto) goede alternatieven om je opgewekte energie op te slaan voor eigen gebruik. Dit zijn echter wel dure alternatieven die gesubsidieerd dienen te worden. Dat kan door onze gemeente maar zij kan het rijk ook sommeren om hier ook gelden ter beschikking voor te stellen. U begrijpt dat dit ook een behoorlijke ontlasting is van ons electriciteitsnet.

 1. ZONNEPANELEN EN WINDMOLENS. Waar soms een zonnepark prima op lijkt te gaan in de natuurlijk omgeving zijn er genoeg voorbeelden waar dit niet het geval is. Wij willen per locatie kritisch afwegen of hier wel zonneparken inpasbaar zijn.

Wij willen eerst realiseren dat op ieder dak dat geschikt is zonnepanelen worden gelegd voordat we zonneparken gaan aanleggen bij onze kernen.  Ook even de rem op grote windmolens in onze gemeente. Wij hebben ons part wat dat betreft al gehad.

 1. GRONINGER WINDMOLENTJES. Op dit moment is het gebruik van kleine houten windmolentjes zeer beperkt en slechts toegestaan voor agrarische bedrijven. Dat is jammer omdat ze juist een kleine impact op het landschap hebben maar wel een behoorlijke bijdrage leveren aan energie juist op momenten dat er minder zon is. Ze dragen dan ook zeker bij aan een ontlasting van ons zwaar belast elektriciteitsnet.

Wij willen dan ook dat buiten de kernen om, dat iedereen zijn eigen mini windmolentje kan realiseren (agrarische bedrijven nu maximaal drie!) om met een relatief kleine investering in eigen energiebehoefte te kunnen voorzien.

 1. LIEVER BESPAREN DAN PRODUCEREN. De eerste winst voor ons milieu ligt bij besparen. Zowel thuis als op het werk. Besparen heeft dan ook de voorkeur boven produceren. Vanuit onze gemeente zullen bedrijven en burgers aangezet moeten worden tot besparingen. Gerichte subsidies zijn daarvoor een prima middel. Maar bovenal dienen wij ook zelf offers te brengen door flink te gaan bezuinigen. Kleine stappen dragen bij tot een groot geheel. Decimeren straatverlichting? Alle neonreclame om 22.00 uur uit? Meer en beter isoleren? Wij gaan een balletje opgooien!
 2. Alleen voor eigen gebruik! Biovergisters zijn prima voor het opwekken van energie. Lokale vergisters zijn echter alleen voor eigen verbruik. Zo wordt overlast voor omwonenden en milieu voorkomen. Grote commerciële installaties horen thuis op bedrijventerreinen.
 3. SCHEIDEN RIOOLSYSTEMEN. Rioolsystemen met een scheiding van het regenwater zijn minder belastend voor het milieu. We pleiten er dan ook voor om bij vervanging de nieuwe systemen te voorzien van een waterscheiding;
 4. GEEN DATACENTERS IN ONZE GEMEENTE. Momenteel zijn er in Noord-Holland zeer energie slurpende datacenters (Google en Microsoft) geplaatst ten behoeve van opslagcapaciteit voor Azië en Afrika. Recent stond het plaatsen van een dergelijk center in Zeewolde op de agenda voor…Afrika!

Het kan toch niet de bedoeling zijn dat wij hier met veel overheidsgeld windmolens exploiteren waarvan een deel bestemd wordt voor private partijen ten behoeve van andere werelddelen? En de beoogde werkgelegenheid voor die enkele onderhoudsmonteurs?

Kortom…onze partij bedankt hier vriendelijk voor;

 1. KRITISCH OP SUBSIDIEVERSTREKKINGEN. Natuurlijk dient er een eerlijke balans te zijn op te verlenen subsidies aan burgers en bedrijven. Daarnaast blijven wij actief kritisch op de voorliggende projecten (haalbaarheid en balans).
 2. GEEN GASWINNING IN ONZE GEMEENTE. Helaas kunnen wij nog niet zonder gas maar gaswinning, gaat was ons betreft, niet gebeuren. Niet in Top en Twel maar ook niet op andere plaatsen!

3. Welzijn met een menselijke maat

WELZIJN MET EEN MENSELIJKE MAAT

Met het groter worden van onze gemeente groeide de afstand tussen de burger en de politiek. Wij vinden dit een teleurstellende constatering. Mensen worden niet beter van formulieren, cijfers en managers. Onze gemeente moet uitgaan van wat wel kan. En niet bij voorbaat roepen “dat kan niet”. Daar hoort bij het fatsoenlijk en goed informeren van burgers!

Jeugd, sport en dorps-/wijkcentra zijn belangrijke onderwerpen die bij onze partij hoog op het lijstje staan. Daar gaan wij zeker op investeren!

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) is momenteel dusdanig ingevuld dat onze gemeente deze werkzaamheden uitbesteed heeft aan derden. Wordt het een succes of een zorgelijk proces.

Voorbeelden van onze aanpak zijn:

 1. BETAALBAAR MAATWERK. Ouderen en mensen met een beperking hebben recht op meer aandacht. Met korte lijnen, minder bureaucratie en creatieve oplossingen komt er meer zorggeld beschikbaar.

De wereld wordt steeds complexer en vooral ouderen hebben daar last van. Een weg zoeken in de zorg- en energiejungle, bureaucratie, oplichtingsmethodieken via internet en multimedia veroorzaken ergernissen en isolatie van deze bevolkingsgroep. Wij willen dat onze gemeente een nog duidelijker herkenbaar fysiek én digitaal loket bemenst waar deze bevolkingsgroep hun vragen kwijt kunnen en waar om advies gevraagd kan worden.

 1. DORPEN EN WIJKEN LEEFBAAR HOUDEN. De aantrekkelijkheid van dorpen wordt bepaald door de voorzieningen en het behouden van de jeugd door hen woonruimte aan te bieden. Wij weten allemaal dat vele voorzieningen niet (meer) houdbaar zijn in relatieve kleine kernen. Wat in ieder geval wél moet blijven zijn de dorpshuizen en wijk/buurthuizen. Daarnaast moet onze gemeente meer faciliterend zijn bij het realiseren van (passende) woningbouw voor de plaatselijke jeugd.
 2. WMO OF GEBIEDSTEAMS? De komende jaren zullen bewijzen of de nieuwe invulling van de WMO een succesnummer zal worden of dat deze handelingen weer aan de gemeentelijke gebiedsteams moeten worden toegewezen. Wij houden de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten en zullen ingrijpen indien dat nodig is!
 3. EMPATEC EN ANDERE GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN. Mensen met een uitkering hebben recht op werk dat past bij hun kennis en vaardigheden. Dat vergt maatwerk. Alleen op die wijze kan op een zinvolle wijze gewerkt worden aan een terugkeer op de arbeidsmarkt.

Bij de totstandkoming van ons partijprogramma is het nog niet duidelijk hoe de ontwikkelingen en de nieuwe richting zal zijn van Leerwerkbedrijf Empatec. Wij gaan voor die versie waar wij als gemeente bijtijds op kunnen sturen. Daarnaast zullen wij ook kritisch blijven ten aanzien van de effectiviteit en kosten van andere gemeenschappelijke regelingen zoals bijvoorbeeld de FUMO

 1. MEER WAARDERING VOOR DE MANTELZORGERS. Zonder mantelzorgers is de zorg onbetaalbaar. Daar mag een aanzienlijk hogere waardering tegenover staan dan de huidige €75 per jaar. Ook de positie van de mantelzorgers vraagt om een andere kijk. Zeker als het gaat om de keuze tussen carrière of mantelzorg;
 1. MINIMUM LOON. Van het huidige minimumloon van nog geen € 10,- per uur kun je nauwelijks rondkomen. Onze partij spreekt zich uit voor een verhoging van het wettelijk minimumloon naar € 14,- bruto per uur voor werk dat voor de gemeente direct of indirect wordt uitgevoerd. Wij willen dit realiseren door meer mensen in dienst te nemen en minder extern inhuren van werknemers.

Zo pakken we structurele armoede aan en zorgen we dat werkenden, uitkeringsgerechtigden en AOW’ers duurzaam kunnen rondkomen. Ook kinderen mogen niet opgroeien in armoede. Door kind pakketten en cultuur en sportvoorzieningen aan te bieden wordt voorkomen dat kinderen uit arme gezinnen uitgesloten worden;

 1. BIJVERDIENEN BIJSTAND. Is een reële optie om mensen in de bijstand weer naar de arbeidsmarkt te krijgen waar juist een grote vraag is naar arbeidskrachten. Dit dient dan wel op bepaalde voorwaarden te geschieden. Een gemeentelijke pilot kan daartoe een aanzet voor zijn;
 2. Al jaren wordt er gesproken én erkent dat mensen met veel schulden in een neerwaartse spiraal blijven zitten. Schuldsanering door bewindvoerders is een hulpmiddel maar is vaak een moeizaam proces met weinig succes. Wij pleiten voor een proef tot kwijtschelding van deze schulden met betrekking tot een bepaalde doelgroep. Al naar gelang de resultaten kunnen die leiden naar een nieuw beleid ‘schuldsanering’.
 3. JEUGDZORG. Onze gemeente moet zich terugtrekken uit de inkoop van de jeugdzorg en zich bezighouden met de toegang voor onze burgers. We willen de jeugdzorg versimpelen: het Rijk betaalt, de jeugdzorg wordt decentraal uitgevoerd en de schotten tussen verschillende onderdelen halen we weg.
  Teams met een brede expertise (jeugdzorg, onderwijs, wonen, politie) l staan in nauw contact met elkaar, zonder hand op de knip. Onze gemeente moet zich hard maken richting het Rijk voor een herwaardering van de sector. Tekorten en onderwaardering van jeugdzorgwerkers moeten voor eens en voor altijd stoppen;
 4. TOEGANG TOT ANTICONCEPTIE EN HET PROGRAMMA ‘NU NIET ZWANGER’.

Ondanks dat het gebruik van anticonceptiemiddelen in Nederland hoog is, loopt 8% van de vrouwen in Nederland tussen de 18 en 49 jaar het risico om een ongeplande zwangerschap op te lopen.40% van de ongeplande zwangerschappen ontstond ondanks het gebruik van anticonceptie. Vrouwen in kwetsbare posities lopen een verhoogd risico hierop. Wij willen dat onze gemeente het gebruik van anticonceptie via de bijzondere bijstand regeling stimuleert zonder overbodige administratieve lasten en rekening houdende met de privacy van de aanvragers. De implementatie en/of voortzetting van het programma ‘Nu Niet Zwanger (NNZ)’ waardoor vrouwen in kwetsbare posities toegang hebben tot gratis anticonceptie en counseling.

 1. STIMULEER SPORTACTIVITEITEN. Het behoud van sportverenigingen staat in kleine kernen onder druk. Sport maar ook het aanmoedigen van andere leefbaarheid initiatieven die het wonen en leven aantrekkelijk houden in de kleinere kernen dienen zoveel mogelijk steun te krijgen.
 2. Ook zeker een punt wat de nodige aandacht verdiend. Omdat het zwaartepunt de komende vier jaar bij ons bij de Energietransitie, de woningbouw en de zorg ligt zullen wij met cultuur maatwerk gaan verrichten. Elke ontwikkeling in deze branche zal door ons gewogen worden wat wenselijk en betaalbaar is.
 3. INWONERS MOETEN GEHOORD WORDEN. Bij belangrijke raadsbesluiten vinden wij dat onze inwoners daar beter bij betrokken moeten worden. Daarbij kan gedacht worden aan enquêtes, raadplegingen en plaatselijke bijeenkomsten daar waar het probleem zich afspeelt. Een bindend referendum voor besluiten met een behoorlijke impact sluiten wij bij voorbaat niet uit!
 4. SOCIAAL COLLECTIEF. Het sociaal collectief heeft het welzijnswerk prima opgepakt na het wegvallen van Timpaan. Ze doen hun best dit gemeente breed uit te rollen en daar zullen wij ze de nodige ondersteuning en mankracht voor aanbieden. Daarnaast zijn er de vrijwilligers die onvoorstelbaar veel werk doen. Wij gaan onderzoeken of het mogelijk is deze mensen op de loonlijst te zetten en onderdeel te laten uitmaken van het sociaal collectief. Zij hebben een dusdanig belangrijke functie dat daar wel wat tegenover mag staan.
 5. BEHOUD HUIDIGE MILIEUSTRATEN. Wij staan voor het behoud van onze bestaande milieustraten maar houd ze ook betaalbaar! Dát voorkomt namelijk veel illegaal storten.

4. Werk maken van werk

Werken is goed voor de mens. Maar dan moet dat werk er wél zijn. Zowel voor ouderen als met name voor jongeren. Dat kan alleen als onze gemeente actief werk maakt van bedrijvigheid. Dit door het behouden en actief in contact zijn met belangrijke werkgevers in de regio en het stimuleren en faciliteren van de ondernemers in SWF .

Het nieuwe normaal stelt ons voor vele uitdagingen waarin landelijk beleid en een gemeente die actief meedenkt met zijn ondernemers van cruciaal belang zijn. Het in stand houden van buiten terrassen en flexibel toepassen van bestaande wet en regelgeving zijn hierin speerpunten.

Voorbeelden van onze aanpak zijn:

 1. WERK MAKEN VAN WERK. De wethouder ‘Economische zaken’ houdt zich alleen bezig met bedrijven. Haalt nieuwe bedrijven naar onze gemeente en haalt knelpunten weg bij bestaande bedrijven. Stimuleert samenwerkingsverbanden en zorgt voor startersbanen. Geen vrijblijvende taak maar afrekenen op meetbare doelstellingen.

Bovendien dient deze wethouder het bestaande aanbod van banen scherp in de gaten te houden wat betreft evenredigheid met betrekking tot de verschillende branches en daar naar te handelen. Op deze wijze kan bij een toekomstige recessie werkeloosheid beter gereguleerd worden.

 1. TOERISTEN VINDEN EN BINDEN. Mensen op vakantie zijn graag geziene gasten in onze gemeente. Ze geven gemakkelijk geld uit in en aan verschillende soorten bedrijven.

VVV Waterland van Friesland heeft hierin duidelijk de visie: ‘een jaar rond duurzaam recreëren door inwoner en toerist in Waterland van Friesland’.

Hoe zij dit samen met onder andere leden en stakeholders willen bereiken, is beschreven in het ‘Koersdocument richting 2025’.

Wij ondersteunen dit beleid.

Wij sluiten het realiseren van (kleine) campings niet uit maar primair gaan wij, in verband met landelijke inpassing, voor het uitbreiden van bestaande kampeergelegenheden.

 1. HORECA EN TERRASSEN. Horecabedrijven hebben het nu economisch zwaar. Om de volgende jaren weer ondernemend vet op de botten te krijgen dient er een ruimhartig terrassenbeleid te zijn met minder beperkingen.
 2. MIDDEN- EN KLEINBEDRIJF. Wij gaan onze gemeente stimuleren om haar uiterste best te doen om ondernemers die schade hebben opgelopen in verband met de COVID-maatregelen te ondersteunen.
 3. Een ingesteld fonds waar ondernemers nogal afwijkend over denken. Het heeft zeker zijn positieve kanten maar deelname dient niet te worden afgedwongen door een verplichte ophoging van de Onroerend Goed Belasting (OZB). Omdat er nog steeds geen centrale kas is en betalingen niet gecontroleerd worden dient dit fonds grondig te worden herzien.
 4. BOEREN GEZOND LATEN BOEREN. Binnen onze gemeente zijn veel agrarische bedrijven. Deze beroepsgroep houdt zich staande maar voelt zich momenteel zeer onbegrepen en in het nauw gedrukt. Als lagere overheid hebben wij om die reden meer te winnen dan te verliezen.

Ondanks het feit dat onze gemeente beperkt is in deze specifieke omgeving moet het gemeentelijk omgevingsplan dusdanig worden aangepast dat dit onze agrariërs ruimte biedt om zich verder te ontwikkelen in overeenstemming met het gebied. Altijd in goed overleg met alle betrokkenen en op relatief korte termijn!

Een minderheid onder de agrariërs vindt het stikstofprobleem zorgelijk. Zij vinden dat technische oplossingen het probleem zonder krimp kunnen oplossen. Onze gemeente kan hierin voorzien door initiatieven ‘fan ûnderop’ te faciliteren en te ondersteunen met de aanvraag van landelijke of Europese subsidies. De resultaten van deze oplossingen dienen nadien wel geëvalueerd te worden of het beoogde effect ook daadwerkelijk is bereikt.

Indien krimp in onze gemeente onvermijdelijk is dient onze gemeente daarin steunend en faciliterend te zijn voor wat betreft een passende uitkoopregeling, verplaatsing of verkleining van een bedrijf. Indien van één van voornoemde regelingen gebruik wordt gemaakt mag het land primair geen natuurbescherming krijgen om een eventuele overstap naar bijvoorbeeld akkerbouw te frustreren.

Agrariërs die nevenactiviteiten willen ontwikkelen op hun bedrijf verdienen een versoepelende remmende regelgeving. Hierbij denken we aan de verkoop van lokale producten, het opzetten van een kleine theetuin of andere activiteiten die het toerisme en het contact met de inwoners en toeristen stimuleren.

 1. GEEF HET GOEDE VOORBEELD. Onze gemeente geeft het goede voorbeeld als het gaat over werk. We zorgen voor echte banen, kwaliteit van werk, beperken van flexwerk alleen bij ziek en piek, houden ons aan de banenafspraak voor duurzame garantiebanen, realiseren beschut werk en investeren in regionale werkgelegenheid.
 2. SUBISIDIE LOKALE PARTIJEN. Lokale partijen zoals Gemeente Belangen TL worden al jaren financieel benadeeld ten opzichte van landelijke partijen. Waar landelijke partijen jaarlijks miljoenen euro’s aan partijfinanciering opstrijken, die tevens voor hun lokale afdelingen aangewend kunnen worden ontvangen lokale partijen geen rooie cent!

Wij willen dat onze gemeente een duidelijk signaal naar Den Haag afgeeft om deze rechtsongelijkheid gelijk te trekken!

5. Openbare orde en veiligheid

Je veilig voelen is een randvoorwaarde voor prettig leven. Zowel thuis als in het verkeer. Nu is onze gemeente een relatief veilige gemeente gemeten naar de rest van Nederland. Wel vinden wij dat de wijkagent zich wel wat meer mag laten zien en dat onze gemeente echt werk moet maken om ‘ondermijnende criminaliteit’ inzichtelijk te maken en uiteraard alle middelen inzetten om dit fenomeen effectief te bestrijden! En onze huidige normen en waarden?

Voorbeelden van onze aanpak zijn;

 1. CORONA PANDEMIE. Een virus die de gehele wereld enorm bezighoudt. Moeten wij daarover een standpunt innemen? Het is volgens ons niet aan een lokale gemeentelijke politieke partij om daar een oordeel over te vellen. Onze partij heeft daar trouwens ook weinig invloed op omdat veel beleid landelijk wordt bepaald. Wel mag daar door onze gemeente kritisch naar gekeken en gehandeld worden.

Wij zijn wél van mening dat een ieders mening moet worden gerespecteerd.   Respect voor elkaar voorkomt een tweedeling in onze maatschappij;

 1. QR-CODE ACTUALISEREN (na overleg en in samenhang met de huidige ontwikkelingen is dit programmapunt geschrapt)
 2. ONDERMIJNING. Voor velen misschien een lastig begrip maar niet minder belangrijk voor de veiligheid. Het betreffen ondermijnende activiteiten gepleegd door criminelen die niet meteen opvallen door u als burger. Gedacht moet worden aan het kopen van huizen en bedrijven door stromannen, het in stand houden van XTC-labs en Wietkwekerijen in boerderijen of loodsen of kwalijke handelingen gepleegd door bepaalde legale beroepsgroepen. Wij willen niet dat deze activiteiten vaste grond in onze gemeente krijgen. Wij willen dan ook actief beleid door onze gemeente om onze bevolking voor te lichten over ‘ondermijning’ en een duidelijk herkenbaar maar ook actief meldpunt om verdachte handelingen te kunnen melden;
 3. Helaas moeten wij constateren dat bepaalde ‘normen en waarden’ op een afglijdende schaal zitten. Een goede voorlichting breed weggezet in onze samenleving voor een update met betrekking tot dit onderwerp voor een ‘prettiger samenleving’ is om die reden wenselijk.
 4. ZICHTBARE WIJKAGENTEN. De politie heeft veel taakvelden waaronder het wijkgerichte werken. Voor dit taakveld worden wijkagenten in bepaalde gebieden weggezet. Wij zien ze, in het algemeen, echter te weinig! Wij streven ernaar om dat te gaan veranderen!
 5. HET VOORKOMEN VAN SEKSUEEL GEWELD EN SEKSUELE INTIMIDATIE.

Door preventief gemeentelijk beleid kan het aantal slachtoffers worden verminderd, wordt er veel leed bespaard en zal op termijn de druk op de (jeugd)zorg afnemen. Wij denken hierbij onder andere aan consulatie met jongeren, het implanteren van de ‘Ben je Oké’ campagne, preventie-interventies in de jeugdzorg en goede coördinatie en verankering van beleid en budget voor de preventie van seksueel geweld;

6. Mobiliteit en Infrastructuur

Onze gemeente heeft een breed pakket aan wegen, waterwegen, bruggen en aquaducten. Het onderhoud daarvan kost geld. Veel geld!!! Wat moet er gebeuren om dit allemaal betaalbaar te houden met betrekking tot een acceptabele staat van onderhoud?

Vaartuigen, (elektrische) voertuigen, fietsen, vrachtverkeer, agrarisch verkeer is allemaal vertegenwoordigd in onze gemeente. Om dat allemaal vlekkeloos te laten varen en rijden eist een behoorlijke inspanning. Wat vinden wij ervan en wat moet er de komende vier jaar gebeuren?

Voorbeelden van onze aanpak zijn:

 1. ALTIJD EN OVERAL VERVOER. Auto, fiets, bus, trein en taxi maken onze uitgestrekte gemeente bereikbaar. Dat moet zo blijven. Dus preventief onderhoud aan wegen, goede bus- en treinverbindingen en actieve ontwikkeling van alternatieve vormen van vervoer.

Tevens leggen wij de nadruk op kwalitatief goede fietspaden met goede (elektrische) voorzieningen om daarmee het forensisch fietsverkeer te bevorderen. Om die redenen omarmen wij het Provinciaal beleid om in onze Provincie zogenaamde fietssnelwegen aan te leggen;

 1. FIETSSNELWEGEN IN SNEEK EN BOLSWARD. Voor de steden Bolsward en Sneek dienen de mogelijkheden onderzocht te worden voor zogenaamde fietssnelwegen naar de buitenwijken. Niet alleen om het fietsen te stimuleren maar ook om de stadscentra van autoverkeer te ontlasten. Een goede parkeergelegenheid voor fietsen is dan een logisch gevolg!
 2. OUDEREN EN MINDER VALIDEN. We ontkomen niet aan het feit dat onze gemeente aan het vergrijzen is en daarmee ook minder mobiel wordt. Wij waren er al voor gegaan maar gaan er weer voor dat onze gemeente de verkeersveiligheid toetst vanuit het oogpunt en beleving van onze ouderen, invaliden en minder validen.
 3. Er komen meer elektrische fietsen en personenauto’s!

Om die reden dient onze gemeente het verder elektrificeren onder andere door laadpalen te stimuleren.

 1. VERVOER MET DE TREIN. Het treintraject Sneek – Stavoren moet blijven.

7. Onderwijs op een hoger plan

Goed onderwijs is de basis voor een welvarende gemeentelijke economie. Scholieren moeten binnen de gemeente toegang hebben tot opleidingen waar vraag én werk naar is. Dat vergt een goede afstemming met het bedrijfsleven en de dienstensector.

Het stimuleren van MBO en vakmanschap opleidingen in de juiste balans met HBO en universiteit. Gelijke kansen onderwijs. Daar liggen kansen voor onze gemeente.

Voorbeelden van onze aanpak zijn:

 1. HBO ONDER HANDBEREIK. Als een van de grootste gemeenten van Nederland moeten we onderdak bieden aan een vraag gestuurde hbo-opleiding. Bijvoorbeeld op het gebied van toerisme of landbouw. Dat kan een zelfstandig instituut zijn of een dependance van een bestaande opleiding. Dat is goed voor onze gemeente en zal direct zijn positieve vruchten afwerpen op haar directe omgeving;
 2. GOEDE SAMENWERKING ONDERWIJS EN BEDRIJFSLEVEN. Bedrijven hebben behoefte aan goed opgeleide jonge mensen. En het onderwijs zoekt stageplaatsen en gastdocenten vanuit het bedrijfsleven. Onze gemeente zou hier een actief stimulerende rol in moeten spelen;
 3. VEILIGE BEREIKBAARHEID ONDERWIJS. De omvang van onze gemeente zorgt voor lange reisafstanden van scholieren. Vaak een combinatie van fiets en bus. Naast veilige, verlichte fietspaden pleiten we voor veilige stallingen van de fietsen. En een goede afstemming van de bussen op de schooltijden;
 4. Onze gemeente zet structureel in op het bevorderen van de basisvaardigheden van burgers als lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden. Er moet een laagdrempelig maar hoogwaardig aanbod gratis beschikbaar zijn voor iedereen. Hiervoor gebruikt de gemeente het volledig educatiebudget, waar nodig is aangevuld met eigen middelen. De gemeente draagt zorg voor de kwaliteit van het educatieaanbod door kwaliteitseisen te stellen in het kader van de inkoop (aanbesteding) of subsidieverstrekking. Alles over basisvaardigheden.
 5. VERLAGEN PRESTATIEDRUK. Het verlagen van de prestatiedruk en de maatschappelijke visie op presteren. Niet iedereen kan en hoeft professor worden maar iedereen doet ertoe en mag er zijn! Het verminderen van de lesstof hoger middelbaar onderwijs en meer aanbod op competentie en talent ontwikkeling heeft onze voorkeur. Dit om de uitstroom en uitval hoger onderwijs (is nu 30%) daarmee te verlagen.