Standpunten

GemeenteBelangen Totaal Lokaal (GBTL)

Uw stem doet er bij ons wat toe. Als grootste lokale partij zijn we onafhankelijk. Hebben niets te maken met een hoofdkantoor op afstand. Alle beslissingen nemen we zelf. En als lid kunt u daar bij zijn. Zo krijgt uw stem gehoor in de gemeenteraad.

Speerpunt voor GBTL is het actief positief meewerken aan een bruisend SWF dat een zekere toekomst biedt voor jong en oud. Die toekomst vindt u terug in onderstaande zeven punten.

1. Meer werk door meer bedrijvigheid

Werken is goed voor de mens. Maar dan moet dat werk er wel zijn. Zowel voor ouderen als met name voor jongeren. Dat kan alleen als onze gemeente actief werk maakt van bedrijvigheid. Voorbeelden van onze aanpak zijn:

 1. Werk maken van werk. De wethouder werkgelegenheid houdt zich alleen bezig met bedrijven. Haalt nieuwe bedrijven naar onze gemeente en haalt knelpunten weg bij bestaande bedrijven. Stimuleert samenwerkingsverbanden en zorgt voor startersbanen. Geen vrijblijvende taak maar afrekenen op meetbare doelstellingen.
 2. Toeristen vinden en binden. Mensen op vakantie zijn graag geziene gasten in onze gemeente. Ze geven makkelijk geld uit in verschillende soorten bedrijven. Dat is goed voor de werkgelegenheid. Onze gemeente moet hierin weer een actieve rol gaan spelen. Zoals het promoten van onze gemeente als de vakantiegemeente voor jong en oud. En het bevorderen van herhalingsbezoeken buiten het seizoen.
 3. Boeren gezond laten boeren. Binnen onze gemeente zijn veel agrarische bedrijven. Dat is de charme van het platteland. Onze gemeente moet agrariërs de ruimte bieden om zich verder te ontwikkelen. Altijd in goed overleg met alle betrokkenen. En met een goed evenwicht tussen wonen en werken.

2. Prettig wonen voor jong en oud

Prettig wonen is meer dan een dak boven je hoofd. Betaalbaar en aanpasbaar voor elke levensfase. In een prettige leefomgeving met alle voorzieningen. Zowel in de steden als op het platteland. En natuurlijk met goede wegen en een slim openbaar vervoer. Voorbeelden van onze aanpak zijn:

 1. Bouwen vanuit de markt. Mensen en hun woonwensen veranderen. Zeker in deze tijd. Als gemeente moeten we woningcoöperaties en projectontwikkelaars met zachte hand dwingen om het aanbod af te stemmen op de actuele vraag. Voor huurhuizen moet er een bovengrens komen van €525 per maand. Ouderen moeten meer keuze krijgen uit levensbestendige woningen. En voor jongeren zal er een garantieregeling moeten komen om startersleningen te vergemakkelijken.
 2. Altijd en overal vervoer. Auto, fiets, bus, trein en taxi maken onze uitgestrekte gemeente bereikbaar. Dat moet zo blijven. Dus preventief onderhoud aan wegen, goede bus- en treinverbindingen en actieve ontwikkeling van alternatieve vormen van vervoer. De trein Sneek – Stavoren moet blijven.
 3. Dorpen leefbaar houden. De aantrekkelijkheid van dorpen wordt bepaald door de voorzieningen. Waar mogelijk moeten die in stand worden gehouden. Samenvoegen is alleen aan de orde, als er geen andere betaalbare oplossingen zijn. En er moet meer financiële waardering komen voor vrijwilligers.

3. Welzijn met een menselijke maat

Mensen worden niet beter van formulieren, cijfers en managers. Het is tijd voor een andere aanpak waarbij de mens centraal staat. Onze gemeente moet uitgaan van wat kan. En niet bij voorbaat roepen “dat kan niet”. Regeltjes zijn er om veranderd te worden. Laat onze gemeente een voorbeeld worden van hoe welzijn wel kan. Voorbeelden van onze aanpak zijn:

 1. Betaalbaar maatwerk. Ouderen en mensen met een beperking hebben recht op meer aandacht. Met korte lijnen, minder bureaucratie en creatieve oplossingen komt er meer zorggeld beschikbaar. Kleinere zorgaanbieders moeten een eerlijke kans krijgen. De verantwoordelijkheid voor de zorg ligt niet bij organisaties maar bij de gemeente.
 2. Meer waardering voor de mantelzorgers. Zonder mantelzorgers is de zorg onbetaalbaar. Daar mag een aanzienlijk hogere waardering tegenover staan dan de huidige €75 per jaar. Ook de positie van de mantelzorgers vraagt om een andere kijk. Zeker als het gaat om de keuze tussen carrière of mantelzorg.
 3. Passend werk voor iedereen. Mensen met een uitkering hebben recht op werk dat past bij hun kennis en vaardigheden. Dat vergt maatwerk. Alleen op die wijze kan op een zinvolle wijze gewerkt worden aan een terugkeer op de arbeidsmarkt.

4. Overal veilig zijn en kunnen komen

Je veilig voelen is een randvoorwaarde voor prettig leven. Zowel thuis als in het verkeer. Maar ook weten dat je overal veilig kunt komen met je rollator of rolstoel, hoort daarbij. Zeker in een tijd waar we met z’n allen ouder worden. Voorbeelden van onze aanpak zijn:

 1. Weer echte wijkagenten. We moeten af van de agenten die een wijk er even bij doen. Terug naar de agent voor de wijk of het dorp. Korte lijnen en snelle oplossingen. En waar zinvol aangevuld met jeugdcoördinatoren.
 2. Openheid over knelpunten. Knelpunten en onveilige situaties online laten melden. Mogelijkheid geven tot aanvullingen. En de voortgang laten zien. Op die manier is voor iedereen de afhandeling te volgen.
 3. Iedereen moet overal kunnen komen. Inwoners van onze gemeente moeten overal in de gemeente kunnen komen. Met of zonder beperking. Obstakels dienen na melding verwijderd te worden. Voor elk probleem wordt een snelle oplossing gezocht.

5. Onderwijs op een hoger plan

Goed onderwijs is de basis voor een welvarende gemeentelijke economie. Scholieren moeten binnen de gemeente toegang hebben tot opleidingen waar vraag naar is. Dat vergt een goede afstemming met het bedrijfsleven en de zorgsector. De steeds ingewikkelder techniek vraagt om hoger opgeleiden. Daar liggen kansen voor onze gemeente. Voorbeelden van onze aanpak zijn:

 1. HBO onder handbereik. Als een van de grootste gemeenten van Nederland moeten we onderdak bieden aan een vraaggestuurde HBO opleiding. Bijvoorbeeld op het gebied van toerisme. Dat kan een zelfstandig instituut zijn of een dependance van een bestaande opleiding.
 2. Goede samenwerking onderwijs een bedrijfsleven. Bedrijven hebben behoefte aan goed opgeleide jonge mensen. En het onderwijs zoekt stageplaatsen en gastdocenten vanuit het bedrijfsleven. Onze gemeente zou hier een actief stimulerende rol in moeten spelen.
 3. Veilige bereikbaarheid onderwijs. De omvang van onze gemeente zorgt voor lange reisafstanden van scholieren. Vaak een combinatie van fiets en bus. Naast veilige, verlichte fietspaden pleiten we voor veilige stallingen van de fietsen. En een goede afstemming van de bussen op de schooltijden.

6. De inwoner moet weer centraal staan

Met het groter worden van onze gemeente groeide de afstand tussen de burger en de politiek. Mensen hebben het gevoel niet meer gehoord te worden. Daarom willen we dat onze gemeente niet meer verder groeit. En het bestuurlijke apparaat moet de burger weer centraal stellen. Daar hoort ook bij het fatsoenlijk informeren van burgers. Voorbeelden van onze aanpak zijn:

 1. Inwoners moeten gehoord worden. Bij belangrijke raadsbesluiten zullen inwoners betrokken worden. Dat kan door polls, enquêtes en of bijeenkomsten. Verder zullen onze raadsleden elke week een digitaal spreekuur houden.
 2. Persoonlijk waar nodig. Niet alles kan vanuit de gemeente via de mail worden opgelost. We pleiten daarom voor een ambtelijke aanpak met een menselijke maat. De mens bepaalt het middel. En dat kan soms een persoonlijk gesprek zijn.
 3. Informatie weer naar de burger. Burgers moeten zelf op zoek naar belangrijke informatie. Maar dan moet je wel weten dat die informatie er is. We willen dat de gemeente weer actief informatie met z’n burgers deelt. En dat is wat anders dan informatie verstoppen op internet.

7. Ons milieu vraagt een kritische en tegelijk praktische aanpak

We moeten kritisch zijn op hoe we omgaan met ons milieu. Maar tegelijk moeten we ook praktisch zijn. Zo zijn we voor hergebruik van goederen en gebouwen, willen we het karakter van de steden en dorpen behouden en zijn we zuinig op bomen, oevers en rietkragen. Windmolens kunnen nuttig zijn, maar niet in het merengebied of voor onze kust. Voorbeelden van onze aanpak zijn:

 1. Liever besparen dan produceren. De eerste winst voor het milieu ligt bij besparen. Zowel thuis als op het werk. Besparen heeft dan ook de voorkeur boven produceren. Vanuit de gemeente zullen bedrijven en burgers aangezet moeten worden tot besparingen. Gerichte subsidies zijn daarvoor een prima middel.
 2. Biovergisters alleen voor eigen gebruik. Biovergisters zijn prima voor het opwekken van energie. Lokale vergisters zijn echter alleen voor eigen verbruik. Zo wordt overlast voor omwonenden en milieu voorkomen. Grote commerciële installaties horen thuis op bedrijventerreinen.
 3. Nieuwe rioolsystemen scheiden. Rioolsystemen met een scheiding van het regenwater zijn minder belastend voor het milieu. We pleiten er dan ook voor om bij vervanging de nieuwe systemen te voorzien van een waterscheiding.