Onze mensen

Klaas Jan Semplonius

Raadslid, lid auditcommissie gemeente SWF

Woonplaats: Workum
Werk : Eigenaar Sport- en Gezondheidscentrum Zuidwest Friesland in Workum en vennoot ZWF ontwerp in Bolsward.
Hobby’s: Dansen, reizen, politiek en lezen over de economische geschiedenis.

Waarom gemeentepolitiek?
Inwoners van Súdwest-Fryslân verdienen een kritische gemeenteraad. Niet kritisch om kritisch te zijn, maar om tot een betere besluitvorming te komen. Regelmatig worden besluiten genomen met een grote (financiële) impact terwijl de onderbouwing te wensen overlaat. Ik draag graag bij om te komen tot een betere afweging van argumenten en daarmee tot betere raadsbesluiten. Voor mij staan de inwoners van Súdwest-Fryslân centraal.

Carla van der Hoek

Raadslid, lid van de commissie DSO gemeente SWF

Woonplaats: Sneek
Werk: Thuiszorg Zuidwest-Friesland en PGB begeleiding
Hobby’s: Watersport, wandelen met onze honden, lezen.

Waarom gemeentepolitiek?
De Politiek moet luisteren naar mensen. Als inwoners meepraten en hun mening geven, moet de gemeente deze input serieus nemen. Mensen hebben het recht invloed te hebben op besluiten die hun aangaan.

Bertus Walsma

Raadslid, lid van de commissie DSO gemeente SWF

Woonplaats: Folsgare
Werk: Politieambtenaar (financieel recherchekundige)
Nevenfunctie: Voorzitter tennisvereniging
Hobby’s: Tennis, wandelen, geschiedenis, racefietsen en lezen

Waarom gemeentepolitiek?
Er gebeurt veel om je heen en de wereld is voortdurend in beweging. Om daar enige invloed op uit te oefenen was mijn drive om in de gemeentepolitiek te gaan. Alle maatschappelijk problemen oplossen is misschien te hoog gegrepen, maar ik probeer wel met de andere raadsleden tot een aanvaardbaar compromis te komen. Dat u, als inwoner, daarin wordt meegenomen is uiteraard vanzelfsprekend! Rechtvaardigheid is een hoog goed!

Jantje Haagsma

Raadslid, lid van de Commissie Boarger en Mienskip

Woonplaats: Hindeloopen
Werk: Ondernemer horeca
Hobby’s: Koken en hardlopen

Waarom gemeentepolitiek?

Mensen helpen die tussen wal en het schip raken, is de rode draad in mijn leven. Ik heb op allerlei niveaus meegemaakt dat er specifieke groepen niet de aandacht krijgen die ze nodig hebben, in het speciaal onderwijs, in de jeugdzorg, in de maatschappelijke opvang. Ik wil me hard maken voor deze groep, vooral als het om de jongeren gaat.

John van de Velden

Algemeen bestuurslid, lid campagneteam GBTL en kandidaat raadslid 2022

Woonplaats: Heeg
Nevenfunctie: Algemeen bestuurslid Plaatselijk Belang Heeg, vrijwilliger diverse evenementen en sportverzorging vv Heeg
Hobby’s: Watersport, klussen en fitness

Waarom gemeentepolitiek?
De inwoners van onze gemeente moeten centraal staan. Daarvoor wil ik mij hard maken. Luisteren en mij laten informeren en samen zoeken naar mogelijkheden, dat vind ik belangrijk. Beleid ontwikkel je samen en niet van achter een bureau.

Peter Walinga

Fractievoorzitter, lid van de commissie BF gemeente SWF

Woonplaats:  IJlst
Fractievoorzitter, lid van de commissie BF
Werk: Sales manager bij Pijttersen B.V. Groningen
Nevenfuncties: Voorzitter Zendingsvrienden IJlst en Stichting Siloam IJlst
Hobby’s: Schaken en lezen

Waarom gemeentepolitiek?

Gemeentepolitiek gaat om je eigen leefomgeving. De eigen kracht van de samenleving benutten. Om samen keuzes te maken, te ontwikkelen naar een duurzame toekomst.

Jan Appeldoorn

Kandidaat raadslid 2022

Woonplaats: Makkum
Beroep: zelfstandige architect
Hobby: tekenen
Nevenfuncties: fractiemedewerker GBTL, voorzitter schaduwfractie GBTL
bestuurslid “Provinciaal Belang Fryslan”, Klankbordgroep Patyna “samen op zoek” (ouderenhuisvesting Makkum)

Waarom gemeentepolitiek?
Mijn kennis en ervaring wil ik inzetten voor de publieke zaak

Maaike Smids

Kandidaat raadslid 2022

Woonplaats: Bolsward
Beroep : Operator bij Friesland Campina
Hobby’s: Lange afstand wandelen en fitness

Waarom gemeentepolitiek?
Ik zie, voel en hoor wat er in onze gemeente speelt. De gemeenteraad is de plek om direct invloed te kunnen uitoefenen op alles wat belangrijk is voor de burgers van Súdwest-Fryslân.

Peter Huisman

Kandidaat raadslid 2022

Woonplaats: Witmarsum
Werk: Medewerker tankstation
Nevenfuncties: Lid jeugdcommissie kaatsvereniging Pim Mulier en jubileumcommissie SV Mulier
Hobby’s: Kaatsen en Magic the Gathering

Waarom gemeentepolitiek?
Naast de inzet voor de bewoners van  Witmarsum wil ik mij nu ook in de lokale politiek inzetten voor de inwoners van onze gemeente.

Janna Blom

Kandidaat raadslid 2022

Woonplaats: Sneek
Beroep : Fotograaf
Hobby’s: Beeldbewerking en fitness

Waarom gemeentepolitiek?
U mailt, ik denk en neem actie. Zo wil ik direct en actief betrokken zijn bij het welzijn van de inwoners van onze gemeente. Op een energieke en creatieve manier  zoeken naar oplossingen voor knelpunten.

Rick Blaauw

Kandidaat raadslid 2022

Woonplaats: Sneek
Beroep : Applicatieprogrammeur
Hobby’s: Radio maken bij More Radio

Waarom gemeentepolitiek?
De gemeenteraad is het politieke orgaan wat er in Nederland het dichtstbij de burger staat. Ik wil me inzetten voor de mienskip van onze gemeente SWF met daarbij oog voor een goed sociaal en economisch beleid. Vooral het organiseren van goede voorwaarden voor het scheppen van nieuwe toekomstbestendige banen is mijn belangrijkste doel voor de komende raadsperiode.

Ronald Sonnega

Bestuurslid en kandidaat raadslid 2022

Woonplaats: Bolsward
Werk: Zelfstandige
Hobby’s: waterskiën en voetbal

Waarom gemeentepolitiek?
Voor mij is het van groot belang dat wij als gemeente onze huidige én toekomstige ondernemers maximaal ondersteunen om te kunnen ondernemen. Het is juist deze groep, die de banen creëert die hard nodig zijn. Werk, wonen en zorg zijn de punten waarvoor ik mij hard wil maken in onze gemeente.

Pommeline Preij

Algemeen bestuurslid en kandidaat raadslid 2022

Woonplaats: Heeg
Beroep:  student
Hobby’s: Hardlopen en dansen,

Waarom gemeentepolitiek?
Een schoon milieu is belangrijk voor onze leefomgeving. Daarom is het van groot belang om hier bewust mee om te gaan. Ik pleit voor goed onderhoud van onze leefomgeving en meer controle erop .

Boeren zouden meer in de gelegenheid gesteld moeten worden om biologisch te worden. Voor de inwoners van SWF zou het biologisch consumeren aantrekkelijker gemaakt moeten worden. Dat is beter voor mens en dier.

Douwe de Boer

Voorzitter GBTL

Woonplaats: Oppenhuizen

Werk: Gepensioneerd en als ik er nog zin aan heb: strategisch management consultant en juridische adviezen.

Hobby’s: (Motor) vliegen, Modelspoor, Skiën / Wintersport, Verre reizen

Bestuursfuncties:
Penningmeester Stichting Vliegveld Drachten
Secretaris / Penningmeester Nationaal Modelspoormuseum
Penningmeester Stichting Collectie Scheltema
Penningmeester Stichting Collectie Het Nationaal Modelspoormuseum
Lid participantenraad JR Shipping Investments.
Lid technisch zaken Nederlandse Vereniging voor Amateurbouw Vliegers (NVAV)

Waarom gemeentepolitiek?
De politiek moet terug naar de burger en uit handen van de politieke elite.

Jan Rijpma

Penningmeester GBTL

Woonplaats: Bolsward
Beroep: Inspecteur Auditor Food (NVWA)
Hobby’s : bestuur buurtvereniging, kaatsvereniging en sportvissen.

Waarom gemeentepolitiek?
Ben politiek actief omdat de invloed bij het begin van besluitvorming effectiever is dan achteraf actie voeren.