Beleidsprogramma 2017-2021

Beleidsprogramma 2017 – 2021

 

GESCHIEDENIS

Al decennia lang spelen lokale partijen een belangrijke rol in de gemeentelijke politiek. Het sterke punt is daarbij, dat ze onafhankelijk van de landelijke partijen kunnen opereren en daardoor een optimale belangenbehartiging aan de inwoners kunnen bieden.

Zowel Gemeentebelangen SúdWest Fryslân als Totaal Lokaal hebben zich vanaf hun oprichting in 2011 volledig ingezet om tot het behoorlijk besturen van onze grote, nieuwe fusiegemeente te komen. Omdat beide partijen vanuit een vergelijkbare visie en doelstellingen werkten, lag het voor de hand dat vanuit een zekere politieke samenwerking de mogelijkheden tot een fusie nader werden onderzocht. In 2017 is deze fusie een feit geworden en is als fusie partij GB-TL (Gemeentebelangen-Totaal Lokaal)ontstaan.

Door de fusie is een nieuwe lokale partij ontstaan die met vier zetels in de raad een stevige invulling kan geven aan de lokale politiek.
ONZE VISIE

Bij het vaststellen van onze politieke agenda staan we los van de landelijke politiek en bepalen onafhankelijk onze eigen koers. Onze partij kent een diversiteit aan mensen met verschillende achtergronden, leeftijden en interesses.

Op basis van een nuchter en gezond verstand richten we ons op het behartigen van de belangen van Súdwest-Fryslân en haar inwoners. Wat ons beweegt, is wat bij onze inwoners leeft. Daarvoor gaan dat is onze passie.

Rood, groen, paars of Frysk Nasjonaal te werk gaan is daarbij niet aan de orde.

Een koers die zich richt op het zo klein mogelijk houden van de afstand tussen wat de

bevolking graag wil of ervaart en hoe de politiek bestuurt. Werken aan begrip en niet aan macht, dat is onze opdracht. Hierdoor kunnen onze inwoners daadwerkelijk invloed uitoefenen op hun woon- en leefomgeving en zichzelf in het gemeentelijk beleid kunnen terugvinden.

Passie, passie voor de bevolking daar draait het om bij ons!

En daarin gaan we ons ook in de nieuwe gemeente Súdwest-Fryslân duidelijk onderscheiden van alle andere politieke partijen.


ONZE WERKWIJZE

Hoe geeft Gemeentebelangen-Totaal Lokaal aan die visie invulling? Door op een pragmatische manier te werken. Hierbij zetten wij ons in voor plaatselijke en gebiedsgerichte thema’s en brengen dat in balans met het gemeentelijk belang van Súdwest-Fryslân. In zo`n proces ga je eerst na wat er exact speelt. Daarbij worden belangrijke landelijke thema’s zeker niet gemeden, maar steeds in een lokale context geplaatst en waar nodig opgepakt. Vervolgens nemen we kennis van wat aan informatie voorhanden is om een goed onderbouwde richting te zoeken voor een haalbare oplossing. En in dat verhaal behoor je de bevolking een waardige rol te laten spelen.

Inderdaad als het belangrijk is om tot een goede afweging te kunnen komen of als inwoners

erom vragen dan gaat GB-TL op pad en trekt de gemeente in.

Bij onze werkwijze staat transparantie voorop; een goede samenwerking tussen partijbestuur en fractie en een goede communicatie met de leden is daarbij essentieel. GB-TL streeft ernaar zowel bestuur als fractie een afspiegeling van de lokale bevolking te laten zijn, d.w.z. zowel jongeren als vrouwelijke leden moeten voldoende kansen krijgen binnen GB-TL. Daarnaast moet binnen het bestuur en de fractie voldoende kennis aanwezig zijn om een afgewogen oordeel te kunnen vormen over complexe zaken binnen onze gemeente.

 

FINANCIEN (Zie Bijlage)

Omdat GB-TL als lokale partij onafhankelijk is en wil blijven kan zij ook niet rekenen op bijdragen uit de provinciale of landelijke partijkas. De operationele kosten door de inzet van vrijwilligers worden tot een minimum beperkt en ook bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun inzet. Niettemin heeft ook GB-TL geld nodig voor het voeren van campagne in de verkiezingstijd. Partijleden betalen daarom een bescheiden lidmaatschapsbijdrage en fractieleden dragen ca. 10% van hun fractievergoeding af aan de partij. De bedragen worden jaarlijks door de ALV vastgesteld. Overeenkomstig de statuten kunnen aanvullende fondsen verworven worden uit alle wettelijk toegestane bronnen en methoden. Het beleid is er echter op gericht een dekking van de te verwachten kosten te realiseren, waarbij een beperkte opbouw van reserves in de aanloop van de verkiezingen wordt nagestreefd.

 

ONZE MISSIE

De dingen die belangrijk zijn om onze visie in praktijk te brengen en waarvan wij vinden dat die voortdurend aandacht verdienen, zijn:

 • het versterken van de invloed van de bevolking op haar directe leef- en woonomgeving,
 • het uitbreiden van de invloed van onze inwoners op het gemeentebeleid,
 • het optimaliseren van de gemeentelijke dienstverlening,
 • het verbeteren van de samenwerking en de communicatie tussen bevolking en gemeente,
 • het vergroten van de betrokkenheid van onze inwoners bij de gemeentepolitiek,
 • het stimuleren van het bewustzijn en de verantwoordelijkheid van onze burgers voor hun leefomgeving,
 • het realiseren van evenwichtige belangenafweging.

LOKAAL OMDAT

Wij als bewoners willen beslissen wat er in onze gemeente gaat gebeuren!

 • Geen voorgekauwde Haagse partijprogramma’s met een vleugje lokale inbreng,
 • Geen inmenging op lokale kieslijsten van zittende provinciale bestuurders of 2e Kamerleden,
 • Geen shows van Haagse politici tijdens lokale verkiezingscampagnes,
 • Geen politieke spelletjes maar puur lokale politiek,
 • Lokale politiek komt van de inwoners. Dus volksvertegenwoordiging van onderop!
 • Lokale politiek niet vertroebelen door andere belangen dan gemeentebelangen

 

 

 

BESTUUR SAMENSTELLING

J.van de Velden, voorzitter

P.B. Preij, secretaris

P.F. Walinga, penningmeester

de bestuursleden nemen hun taken onbezoldigd waar.

 

 

SAMENVATTING

GB-TL streeft er naar binnen de gemeenteraad een sterke en deskundige speler te zijn. Onafhankelijkheid, transparantie en goede contacten met de lokale bevolking en bedrijven zijn daarbij sleutelwoorden. Door middel van een evenwichtig en kritisch partijprogramma willen wij aandacht kunnen schenken aan lokale zaken. Daarbij worden ook landelijk thema’s in lokale context aan de orde gesteld. Ons partij programma is vrij van dogma’s uit de landelijke politiek en onze partij richt zich op terugbrengen van de democratie naar de inwoners van onze gemeente.
GEGEVENS:

 

Postadres:

Gemeente Belangen – Totaal Lokaal (GBTL)

Ielkantoarswal 2

8621 BN Heeg

 

KvK / Fiscale gegevens:

Registratie nr. KvK: 69421315

RSIN nummer: 857868755

 

Contactadres:

J. van de Velden, voorzitter

Mail: secretaris@gb-tl.nl

Mobiel: 06 – 42 51 03 41

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage 1. Financiële paragraaf bij het beleidsplan 2017 – 2021 van GBTL

 

De inkomsten van de partij bestaan uit:

Bijdragen van raadsleden, per raadslid € 1000, per jaar, zijnde ca 10 % van hun traktement.
Contributie van leden van de partij: € 25,–  p.p. ( 2017 32 leden, voor 2018 inmiddels 40 leden )
Giften; nagenoeg uitsluitend van leden. Tot op heden ca € 600 per jaar. Met het groeien van het aantal leden hopen wij ook meer giften binnen te krijgen.
Giften van anderen dan particulieren worden met terughoudendheid benaderd, omdat altijd mogelijke belangenverstrengelingen op de loer liggen.
Fondsen werving met sponsorlopen e.d. waarbij schooljeugd wordt ingeschakeld achten wij ongeschikt voor een politieke partij. Wij moeten het hebben van politiek bewuste bewoners van onze gemeente die onze politieke standpunten en onze lokale aanpak steunen.

Naast de eigen partijinkomsten wordt door de Gemeente een “fractievergoeding” toegekend.
Deze is afhankelijk van de grootte van de fractie, en was in 2017 voor GBTL €3.330 per jaar.
In 2018 hebben wij 2 zetels en daardoor bedraagt de vergoeding voor GBTL € 2.300 per jaar.
Dit “fractiegeld” mag volgens strikte regels alleen worden gebruikt voor het functioneren van de fractie. Onder andere opleidingen voor raadsleden, (administratieve) ondersteuning van de fractie, informatie aan burgers, openbare bijeenkomsten als informatie aan de raadsleden, kunnen daaruit worden bekostigd.
In de praktijk is deze gemeentelijke tegemoetkoming onvoldoende om alle deze kosten te dekken,
Gewoonlijk werd per jaar het tekort op het fractiegeld door de partij bijgepast (ca € 2000,– per jaar).

Vanwege de daling van 4 naar 2 zetels in 2018 daalt de bijdrage van de raadsleden aan de partij.
het bestuur heeft dan ook besloten om de uitgaven van zowel de fractie als ook het bestuur in 2018 flink omlaag te brengen. De bijdrage van de partij aan de fractie zal dan ook naar beneden worden bijgesteld.
Zoals ook in het verleden zullen de bestuursleden hun functie onbezoldigd waarnemen.
De ‘hoge’ kosten die in 2017 zijn gemaakt zijn voornamelijk ontstaan door de fusie,
en het is dan ook niet reëel om deze in de toekomstige raming door te zetten.
Tevens wordt er een groot deel van de kosten verkiezingscampagne (€16.000) door de 3 zetel nemende raadsleden aan de partij afgedragen.
 

 

 

 

 

 

Overzicht met ramingen voor de komende jaren:

INKOMSTEN 2017 2018 2019 2020 2021
Bijdrage raadsleden 4.000 2.000 2.000 2.000 2.000
Contributies 750 1.000 1.250 1.250 1.500
Giften 600 750 750 750 1.000
bijdrage campagne zittende raadsleden 8.763 2.000
Fractiegeld gemeente 3.300 2.300 2.300 2.300 2.300
Verrekening Totaal Lokaal 1.770
afdracht vertrekkend raadslid   5.267      
Totaal 8.650 21.850 6.300 6.300 8.800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UITGAVEN 2017 2018 2019 2020 2021
Kosten fractie 5.300 3.000 3.000 3.000 3.000
Onderhoud  website 1.000 250 500 500 500
Bankkosten 100 100 100 100 100
Lief en leed, representatie 500 500 500 500 500
Kantoor kosten 500 250 250 250 250
Verkiezingscampagne 21.300 10.000
Totaal uitgaven 28.700 4.100 4.350 4.350 14.350
Inkomsten 8.650 21.850 6.300 6.300 8.800
Resultaat -20.050 +17.750 +1.950 +1.950 -5.550
Saldo Reserve -20.050 -2.300 -350 +1.600 -3.950
Ten laste van reserves Toevoegen aan reserve Toevoegen aan reserve Toevoegen aan reserve Ten laste van reserve

 

Reserves: eind 2017 zal de kas nagenoeg leeg zijn.

De positieve saldi in de komende drie jaren zullen de verkiezingsreserve aan moeten vullen.