Agenda Januari

Januari 2024

08-01-24

Fjoerkoertoer

09-01-24

Fjoerkoertoer

10-01-24

BF | Informerende bijeenkomst | Evenementenvisie

Fjoerkoertoer

11-01-24

Fjoerkoertoer

Veiligheidsregio Fryslân | Webinar inzake kaderbrief 2025 – 2028

17-01-24

DSO | Opiniërende bijeenkomst | Energietransitie + energiemixmethode

18-01-24

Freonen fan Fossylfrij Fryslân | Circulair Café: Fryslân in beweging – Save the Date

23-01-24

Kommisje Doarp, Stêd en Omkriten

24-01-24

Kommisje Boarger en Mienskip

25-01-24

Gemeente Súdwest-Fryslân | Informatiemarkt Wij voor de Jeugd

Kommisje Bestjoer en Finânsjes

31-01-24

BM | Informerende bijeenkomst | Vervolgbijeenkomst IHP